IK4HLV AJ7I Alfonso

2×40+2×20+3×15+4×10

Satellite system, 12+12 Vhf by Maspro 22+22 Uhf By KLV 52 for 1200 by JXX